Rövid iskola történet

A Megyei Levéltárban igen gazdag dokumentumanyag van a faluról. A rómaiak korában már számottevő település állt itt a falu helyén. 1785-ből származó írott anyagban említik először, hogy községünknek tanítója és öt iparosa van. Helyileg hol lehetett az épület ezt nem tudjuk. 

1800-as évek végén építették a régi iskolát, mely 1958-ig funkcionált e minőségében.

A századfordulótól 1945-ig 2 csoportos oktatás folyt. Az igazgató tanító mellett mindig volt egy tanítónő, aki az alsós csoportot vitte. Ekkor idejártak Kisdérből iskolába.  1945 után Görcsöny körzeti központ lett 5 önálló tagiskolával /Baksa, Téseny, Regenye, Szőke, Szilvás/.

1948 után részben osztott lett az alsó /1-3, 2-4/ és felső tagozat is /5-6, 7-8/.  Az ötvenes évekre a tanulói létszám úgy felduzzadt, hogy az alsó tagozatot a romos kastélyépületben kellett elhelyezni, a felső tagozat maradt a régi iskolában.

Ez időben 6 nevelő dolgozott részben osztott rendszerben, de vidékről nem jártak ide.  1957-ben új körzetátcsoportosítás történt. Baksa levált.

1958 őszén készült el az új iskola, melyben ma is dolgozunk.

Az alsó tagozat maradt részben osztott, 1959-ben a felső tagozat teljesen osztott lett.  Itt szűntek meg a tagiskolák felső tagozatai, és itt jöttek először bejáró tanulók.  1972-ben bővült az oktatási intézmények sora az óvodával. Ekkor valósult meg a szervezett iskola előkészítés.

1974-ben szűntek meg a körzeti tagiskolák alsó tagozatai is, ami maga után vonta a görcsönyi iskola létszámnövekedését. Innentől lettünk teljesen osztott 8 tanulócsoportos iskola.

A 70-es évek végétől intézményünk elsőként lépett be az Általános Művelődési Központok közé és alakult meg az óvodával, művelődési házzal együtt működő nevelési központ. Később névváltozás történt, de a szervezeti forma maradt és ÁMK Görcsönyi Általános Iskolájaként működött.

2008-tól a Pellérdi ÁMK tagiskolájaként működött tovább az intézmény, amely 2009-től a Pécsi Kistérségi ÁMK Görcsönyi óvodája, iskolája néven működött.

2013. január 1-jétől a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az intézmény hivatalos neve: Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája.

 

Arculatunk, céljaink

Mottó: "A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek" /Seneca/

   A NAT-ban megfogalmazott és a Helyi Pedagógiai Programban konkretizált értékek az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálja, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységükkel, szerzett és spontán tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben bontakoztassák ki személyiségüket.

    Ez még inkább serkent bennünket a személyiségfejlesztő oktatásra, nevelésre. Olyan iskolai, pedagógiai munkát követel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola.

Iskolánk legfontosabb céljai tehát:

  • a mai kor kívánalmainak megfelelő nyelvtudással bíró
  • számítástechnikai ismeretekkel
  • jól hasznosítható tudással rendelkező
  • az iskolában /s azon kívül/ szerzett új információkat alkalmazni és rendszerezni képes
  • állampolgári jogainak, kötelességeinek gyakorlására kész
  • egyéni és csoportérdekeinek érvényesítésére felkészült, egyúttal más egyének, csoportok érdekeit, véleményét tiszteletben tartó, toleránsan kezelő személyiség kialakítása.

Arculatát tekintve iskolánk:

  • követelményelvű /vagyis a tanulmányi teljesítményt előtérbe helyező/ intézmény,
  • feladatának tekinti a lassan haladó, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását, és az átlagnál tehetségesebb, jobb képességű tanulók kiemelt fejlesztését.
  • mindkét réteget felkészíti tanulmányaik folytatására, a differenciált középfokú beiskolázásra, megadva a szükséges ismereteket és a megfelelő erkölcsi alapokat is.