Énekkar: színvonalas produkcióival emeli iskolai ünnepségeink hangulatát. Gyakran szerepelnek községi rendezvényeken is. Repertoárjukban helyet kap a régmúlt idők, és a jelen zenéje is.

Alapfokú művészetoktatás: a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola képzőművész tanszaka működik az intézményben kihelyezett tagozatként.

Élmény SuliA Komplex Alapprogram az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából elnevezésű kiemelt projekt. A Komplex Alapprogram 1-8. évfolyamon működik, délutáni idősávban.

  • „Te órád” angol szakkör az 1-3. évfolyamon, Iskolánkban 4. osztálytól tanítunk tanóra keretein belül angol nyelvet. 1-3. évfolyamon szakköri keretben folyik az angol nyelv oktatása.
  • Digitális Alprogram (DA): Az alprogram célja, hogy kialakítsa az integrált IT-eszközöket értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók személyiségformálásához is hozzájáruljon.
  • Művészetalapú Alprogram (MA): A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás megvalósítására. Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős foglalkozások biztosítása a tanulók számára.
  • Logikaialapú Alprogram (LA): Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak. A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális képességek fejlődése is várható.
  • Életgyakorlat-alapú Alprogram (ÉA): Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel. Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló felelősségvállalást. Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az egészséges énkép kialakítása.
  • Testmozgás-alapú Alprogram (TA): A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni felelősség életgyakorlatává.